Դասանիւթեր - Hayavant

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Կարդա >>
Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Կարդա >>
Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Կարդա >>
Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։

Կարդա >>
Կէտադրութիւն

Կէտադրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖Ճանչնալ կէտադրական եւ առոգանութեան նշանները։
❖Բացատրել կէտադրական նշաններուն գործածութեան պատճառը։
❖Ճիշդ կէտադրական նշանները գործածել՝ իմաստալի գրութիւն մը ունենալու համար։
❖Աշխատանքներուն ընդմէջէն բացատրել կարեւորութիւնը կէտադրական նշաններուն օգտագործման։

Կարդա >>
Քարանձաւ

Քարանձաւ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝

❖ Տեսերիզի մը հետեւողութեամբ՝ բանաւոր եւ գրաւոր ձեւերով բացատրել քարայրներու ստեղծման պայմանները։
❖ Ստուգաբանել շթաքար եւ պտկաքար բառերը եւ սահմանել անոնց իմաստը։
❖ Զանազանել շթաքարը եւ պտկաքարը։
❖ Նկարագրել անձրեւի ջուրին և օգտակար հանածոներու դերը շթաքարերու ստեղծման մէջ։
❖ Նկարագրել շթաքարերու կարեւորութիւնը քարայրներու ստեղծման մէջ։

Կարդա >>
Ցեղասպանութիւն

Ցեղասպանութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Սահմանել ցեղասպանութիւն եզրն ու նշել բառը առաջին անգամ օգտագործողին անունը։
➢ Վերլուծել ցեղասպանութեան կազմակերպման հիմնական պատճառը՝ բանթուրանիզմը։
➢ Վերլուծել երիտ. թուրքերու քաղաքականութիւնը դրսեւորող գաղափարները (բանիսլամիզմ բանթուրքիզմ)։
➢ Թուել Ցեղասպանութիւնը ծրագրող եւ կազմակերպող հիմնական պարագլուխներուն անունները։
➢ Ներկայացնել Ցեղասպանութեան կիրարկման հանգրուանները։
➢ Նշել հայ ժողովուրդին կրած վնասները։
➢ Թուել ՄԱԿ-ի Ուխտի որդեգրած հինգ կէտերը ցեղասպանութեան գծով:
➢ Ճանչնալ Հայոց ցեղասպանութիւնը մերժող եւ ընդունող երեքական երկիր:
➢ Նշել երեք երկիր, ուր զետեղուած են Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած կոթողներ:
➢ Հիմնաւորուած ձեւով ներկայացնել հայ ժողովուրդի պահանջատիրութեան հիմնական սկզբունքները։

Կարդա >>
Սափրիչին Հօրեղբայրը

Սափրիչին Հօրեղբայրը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ, բացատրել եւ ըմբռնել ոճային երեք յատկութիւններ՝ կրկնութիւն (repetition), խորհրդանիշ (symbol), եւ տարաբանութիւն (paradox)՝ Ուիլիըմ Սարոյեանի «Սափրիչին Հօրեղբայրը» պատմուածքը կարդալով:
❖ «Jigsaw» ուսուցման մեթոտի գործածութեամբ՝ զարգացնել հաղորդակցութեան եւ գիտելիք փոխանակելու հմտութիւնները։

Կարդա >>
Կարմիր Ժամուց

Կարմիր Ժամուց

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Գտնել եւ վերլուծել վիպակի մէջ օգտագործուած առածները։
❖ Բաղդատական կատարել վիպակի գլխաւոր երկու կերպարներուն միջեւ՝ արտաբերելով անոնց տարբեր մօտեցումնեը ազգային հիմնախնդիրներու նկատմամբ։
❖ Առածներ գործածել գրաւոր արտայայտութեան մէջ։

Կարդա >>
Քարահունջ

Քարահունջ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել հետեւեալ եզրերը՝ նախապատմութիւն, պեղում, դամբարանաքար, աստղադիտարան։
❖ Նկարագրել նախապատմական յուշարձան քարահունջին արտաքին յատկանիշները։
❖ Բացատրել անոր կառուցման ձեւն ու նպատակները։

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած