Դասանիւթեր - 12 – 13 Տարեկան

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Կարդա >>
Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։

Կարդա >>
Կէտադրութիւն

Կէտադրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖Ճանչնալ կէտադրական եւ առոգանութեան նշանները։
❖Բացատրել կէտադրական նշաններուն գործածութեան պատճառը։
❖Ճիշդ կէտադրական նշանները գործածել՝ իմաստալի գրութիւն մը ունենալու համար։
❖Աշխատանքներուն ընդմէջէն բացատրել կարեւորութիւնը կէտադրական նշաններուն օգտագործման։

Կարդա >>
Քարանձաւ

Քարանձաւ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝

❖ Տեսերիզի մը հետեւողութեամբ՝ բանաւոր եւ գրաւոր ձեւերով բացատրել քարայրներու ստեղծման պայմանները։
❖ Ստուգաբանել շթաքար եւ պտկաքար բառերը եւ սահմանել անոնց իմաստը։
❖ Զանազանել շթաքարը եւ պտկաքարը։
❖ Նկարագրել անձրեւի ջուրին և օգտակար հանածոներու դերը շթաքարերու ստեղծման մէջ։
❖ Նկարագրել շթաքարերու կարեւորութիւնը քարայրներու ստեղծման մէջ։

Կարդա >>
Հայ Գիրերու Գիւտը

Հայ Գիրերու Գիւտը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
Բացատրել եւ վերլուծել թէ պատմական ինչ պայմաններու տակ ստեղծուեցան Հայոց գիրերը:
Պարզաբանել, թէ ինչո՛ւ Ե. դարը Ոսկեդար կոչուեցաւ։
Արժեւորել գիրերու գիւտին նշանակութիւնը գրականութեան, Հայ եկեղեցւոյ պատմութեան եւ այլ բնագաւառներու մէջ:

Կարդա >>
Կիլիկիա

Կիլիկիա

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
1. Քարտէսին վրայ ցոյց տալ Կիլիկեան Հայաստանի տարածքը, աշխարհագրական բաժանումը եւ գլխաւոր քաղաքները:
2. Բացատրել դէպի Կիլիկիա հայերու հոսքին դրդապատճառները:
3. Վերլուծել աշխարհագրական դիրքին առանձնայատկութիւններըեւ ճշդել, թէ անիկա որքանո՛վ ազդած է Կիլիկիոյ հայերուն առօրեայ կեանքին վրայ:
4. Ճանչնալ պատմամշակութային գլխաւոր կոթողները,մատենագիրներն ու մանրանկարիչները:

Կարդա >>
Ազնաւուր Լեզու

Ազնաւուր Լեզու

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Տեղեկատուական յուշագրական հատուած մը կարդալու հմտութիւնը զարգացնել:
➢ Տեղեկահաւաք կատարել:
➢ Հատուածը վերապատմել։
➢ Զեկուցում մը պատրաստել Ազնաւուրի մասին՝ նոր տեղեկութիւններով:

Կարդա >>
Յիսուս Փոթորիկը կը խաղաղեցնէ

Յիսուս Փոթորիկը Կը Խաղաղեցնէ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Քննարկել եւ վերլուծել, թէ ի՛նչ կը նշանակէ «Աստուծոյ ապաւինիլ»:
➢ Վերլուծել եւ եզրակացնել, թէ Աստուծոյ հանդէպ անհատի մը ունեցած հաւատքը ինչպիսի քաջալերական դեր կրնայ խաղալ առօրեայ կեանքի մէջ։

Կարդա >>
Ներառական Կրթութիւն

Ներառական Կրթութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել «Ներառական Կրթութիւն» յղացքը:
❖ Եզրակացնել, որ յատուկ կարիքներ ունեցող իւրաքանչիւր երեխայ արժանի է յարգանքի, սիրոյ եւ գուրգուրանքի:
❖ Եզրակացնել, որ յատուկ կարիքներ ունեցող իւրաքանչիւր երեխայ մաս կը կազմէ մեր ընկերութեան եւ իր ներդրումը կ՚ունենայ հաւաքական կեանքին մէջ:
❖ Ծրագրել եւ իրականցնել քայլեր, որոնք առնչուած են յատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներու պաշտպանութեան եւ հոգատարութեան:

Կարդա >>
Ժամանակի Տնօրինում

Ժամանակի Տնօրինում

Դասի աւարտին աշակերտը պիտի կարենայ.-
– Անդրադառնալ ժամանակի տնօրինման կարեւորութեան իր առօրեայ կեանքին մէջ:
– Ճշդել ռազմավարութիւններ ժամանակի արդիւնաւէտ կարգաւորման համար:

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած