Դասանիւթեր - Արհեստագիտութիւն / Գիտութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Կարդա >>
Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։

Կարդա >>
Քարանձաւ

Քարանձաւ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝

❖ Տեսերիզի մը հետեւողութեամբ՝ բանաւոր եւ գրաւոր ձեւերով բացատրել քարայրներու ստեղծման պայմանները։
❖ Ստուգաբանել շթաքար եւ պտկաքար բառերը եւ սահմանել անոնց իմաստը։
❖ Զանազանել շթաքարը եւ պտկաքարը։
❖ Նկարագրել անձրեւի ջուրին և օգտակար հանածոներու դերը շթաքարերու ստեղծման մէջ։
❖ Նկարագրել շթաքարերու կարեւորութիւնը քարայրներու ստեղծման մէջ։

Կարդա >>
Կերպընկալ

Կերպընկալ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ստուգաբանել «կերպընկալ» բառը եւ կռահել անոր իմաստը։
❖ «Կերպընկալ» բառը գործածել իմաստալի նախադասութեան մը մէջ։
❖ Թուել բնութեան մէջ «կերպընկալ»ի գործածութեան առնուազն չորս ժխտական ազդեցութիւններ։
❖ Թուել իր առօրեային մէջ «կերպընկալ»ը փոխարինող այլ նիւթեր, որոնք կը նպաստեն ապականումի նուազումին։

Կարդա >>
Թափօններու Վերամշակում

Թափօններու Վերամշակում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ-
❖ Սահմանել թափօն բաոը։
❖ Թուել տարբեր ձեւեր տարբեր տեսակի թափօններէ ձերբազատելու։
❖ Զարգացնել լսողական աշխատանքի հմտութիւնները։
❖ Զարգացնել խմբային աշխատանքի հմտութիւնները։ (Յաւելուած 1)
❖ Զարգացնել իր քննական միտքը։
❖ Մշակել թափօնները ըստ տեսակի բաժնելու ծրագիր մը։
❖ Առաջարկել գաղափարներ՝ նուազեցնելու համար թափօններու քանակը։
❖ Մշակել ծրագիր մը, որ լուծում կ՚առաջադրէ թափօններու վերաբերող այժմէական հարցի մը։
❖ Իր սորվածը գործնական ձեւով կիրարկել առօրեայ կեանքէն ներս:

Կարդա >>
Երկրաշարժ

Երկրաշարժ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝
❖ Սահմանել, թէ ի՛նչ է երկրաշարժը։
❖ Թուել անոր պատճառներն ու հետեւանքները:
❖ Բացատրել, թէ ինչպէ՛ս կը չափեն եւ կը դասակարգեն երկրաշարժերը։
❖ Բացատրել երկրաշարժերուն նախազգուշական քայլերը եւ երկրաշարժի ժամանակ անվտանգ մնալու ձեւերը:

Կարդա >>
Առցանց Տեսախաղեր

Առցանց Տեսախաղեր

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
1. Թուել առցանց տեսախաղերու առաւելութիւններն ու անպատեհութիւնները։
2. Քննարկել առցանց տեսախաղերու առաւելութիւններն ու անպատեհութիւնները։
3. Ճանչնալ այս նիւթի բանալի բառերուն հայերէն եզրերը։
4. Թուել օգտակար միջոցներ՝ առցանց տեսախաղերու բացասական ազդեցութիւնները նուազեցնելու համար։

Կարդա >>
Արեգակնային Համակարգ Մոլորակները

Արեգակնային Համակարգ – Մոլորակները

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել Արեգակնային համակարգը եւ թուել անոր բաղկացուցիչ տարրերը։
❖ Տալ այս նիւթի բանալի բառերուն հայերէն եզրերը։
❖ Արեգակնային դրութեան եւ անոր բաղադրիչ տարրերուն մասին տեսերիզ մը պատրաստել։

Կարդա >>
Հետազօտութեան Հմտութիւններ

Հետազօտութեան Հմտութիւններ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Իր նախընտրած նիւթին կամ իրմէ պահանջուած ծրագրին մասին անհրաժեշտ տեղեկութիւնները փնտռել ու գտնել:
• Ճշգրիտ եւ վաւերական տեղեկութիւնները ընտրել։
• Իր գտած տեղեկութիւններէն կարեւորագոյն կէտերը քննել եւ ընտրել։
• Նախագիծ (draft) եւ ուրուագիծ (outline) պատրաստել։
• Որոնումի արդիւնաւէտ ձեւերը ճանչնալ։

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած