Դասանիւթեր - Կրօն

Մեծ Խնճոյք

Մեծ Խնճոյքին Առակը

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Քննարկել թէ ի՛նչ են Աստուծոյ հրաւէրին ընդառաջելու պայմանները:
➢ Բաղդատել «կարեւոր» թուացող աշխարհիկ երեւոյթները Աստուածահաճոյ ապրելակերպին հետ եւ անդրադառնալ վերջինին առաջնահերթ բնոյթին:
➢ Հաստատել թէ Աւետարանին մէջ յիշուած հրաւէրը ամէն անհատի ուղղուած է եւ թէ անձը ունի անոր ընդառաջելու ազատ կամք։

Կարդա >>
Պահքը

Պահքը

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել պահք/պահեցողութիւն յղացքը։
• Բացատրել թէ ո՛վ եւ ինչպէ՛ս հաստատած է Մեծ Պահքը։
• Նշել պահեցողութեան նպատակն ու արժէքը։
• Ներկայացնել պահեցողութեան կարեւորութիւնը։

Կարդա >>
Յիսուսի Առաքեալները

Յիսուսի Առաքեալները

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել առաքեալ բառը։
• Թուել Քրիստոսի առաքեալներուն անունները։
• Բացատրել առաքեալներուն ընտրութեան պատճառը։
• Թուել Քրիստոսի կողմէ առաքեալներուն տրուած իշխանութեան օրինակներ։

Կարդա >>
Յիսուս Փոթորիկը կը խաղաղեցնէ

Յիսուս Փոթորիկը Կը Խաղաղեցնէ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Քննարկել եւ վերլուծել, թէ ի՛նչ կը նշանակէ «Աստուծոյ ապաւինիլ»:
➢ Վերլուծել եւ եզրակացնել, թէ Աստուծոյ հանդէպ անհատի մը ունեցած հաւատքը ինչպիսի քաջալերական դեր կրնայ խաղալ առօրեայ կեանքի մէջ։

Կարդա >>
Կոյր Բարտիմէոսի Բժշկութիւնը

Կոյր Բարտիմէոսի Բժշկութիւնը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Վերլուծել Աստուծոյ հաւատալու եւ անոր կամքին համաձայն գործելու երեւոյթները:
❖ Հաստատել հաւատքի արդիւնք ձեռք ձգուած իրագործումները եւ անոր գործնականացման ընդմէջէն քաղուած «պտուղին» օգուտները։
❖ Զատորոշել տարբերութիւնը հաւատալուն ու հաւատքը գործով դրսեւորող արարքներուն միջեւ:

Կարդա >>
Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս Աղօթել

Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս Աղօթել

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել աղօթք բառը։
• Արտասանել Տէրունական աղօթքը եւ բացատրել անոր
իմաստը։ (Գրաբար եւ աշխարհաբար)
• Բացատրել թէ ինչո՛ւ կարեւոր է աղօթքը։
• Նշել թէ ինչո՛ւ, ինչպէ՛ս եւ որո՛ւ կ՚աղօթենք։

Կարդա >>
Ժայռի Վրայ Շինել Տունը

Ժայռի Վրայ Շինել Տունը

Դասի աւարտին աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Գտնել տարբերութիւնը Յիսուսի խօսքերը լսողգործադրողին եւ միայն լսողին միջեւ:
• Նշել եւ բացատրել ազատութեան չափանիշերը:
• Վերլուծել, թէ քրիստոնավայել կեանքի մը համար ինչո՛ւ կարեւոր է ժայռի վրայ հաստատել «տան» հիմերը:

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած