Դասանիւթեր - Լեզու

Կէտադրութիւն

Կէտադրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖Ճանչնալ կէտադրական եւ առոգանութեան նշանները։
❖Բացատրել կէտադրական նշաններուն գործածութեան պատճառը։
❖Ճիշդ կէտադրական նշանները գործածել՝ իմաստալի գրութիւն մը ունենալու համար։
❖Աշխատանքներուն ընդմէջէն բացատրել կարեւորութիւնը կէտադրական նշաններուն օգտագործման։

Կարդա >>
Սափրիչին Հօրեղբայրը

Սափրիչին Հօրեղբայրը

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ, բացատրել եւ ըմբռնել ոճային երեք յատկութիւններ՝ կրկնութիւն (repetition), խորհրդանիշ (symbol), եւ տարաբանութիւն (paradox)՝ Ուիլիըմ Սարոյեանի «Սափրիչին Հօրեղբայրը» պատմուածքը կարդալով:
❖ «Jigsaw» ուսուցման մեթոտի գործածութեամբ՝ զարգացնել հաղորդակցութեան եւ գիտելիք փոխանակելու հմտութիւնները։

Կարդա >>
Կարմիր Ժամուց

Կարմիր Ժամուց

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Գտնել եւ վերլուծել վիպակի մէջ օգտագործուած առածները։
❖ Բաղդատական կատարել վիպակի գլխաւոր երկու կերպարներուն միջեւ՝ արտաբերելով անոնց տարբեր մօտեցումնեը ազգային հիմնախնդիրներու նկատմամբ։
❖ Առածներ գործածել գրաւոր արտայայտութեան մէջ։

Կարդա >>
Երգիծաբանութիւն

Երգիծաբանութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել երգիծաբանութիւնը։
❖ Գիտնալ երգիծաբանին յատկանիշները։
❖ Ճանչնալ արեւմտահայ եւ սփիւռքահայ երգիծաբաններ (Յակոբ Պարոնեան, Երուանդ Օտեան եւ Նշան Պէշիկթաշլեան)։
❖ Բաղդատական մը կատարել անոնց գործերուն միջեւ։
❖ Առօրեայ կեանքէն երգիծաբանական պատկեր մը ստեղծագործել։

Կարդա >>
Ազնաւուր Լեզու

Ազնաւուր Լեզու

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
➢ Տեղեկատուական յուշագրական հատուած մը կարդալու հմտութիւնը զարգացնել:
➢ Տեղեկահաւաք կատարել:
➢ Հատուածը վերապատմել։
➢ Զեկուցում մը պատրաստել Ազնաւուրի մասին՝ նոր տեղեկութիւններով:

Կարդա >>
Մտիկ ընել-խօսիլ

Մտիկ Ընել-Խօսիլ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Կեդրոնացած մտիկ ընել։
❖ Յարգանք ցոյց տալ խօսողին հանդէպ։
❖ Յստակացում պահանջող հարցումներ հարցնել։
❖ Հակազդել լսածին։
❖ Մտիկ ընելու հմտութիւնը զարգացնել։
❖ Քննարկում կատարել եւ կարծիք արտայայտել։
❖ Խմբային աշխատանքներու մէջ գործակցիլ։
❖ Բանաւոր ներկայացում կատարել։

Կարդա >>
Երջանկութիւն

Երջանկութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Մտիկ ըրած հատուածին կարեւոր կէտերը արձանագրել (to take notes)։
❖ Հատուածին նիւթին առնչուող կարեւոր բառամթերքը արտաբերել։
❖ Պատասխանել կարճ հարցումներու, ինչպէս նաեւ տեղեկութիւններ ամբողջացնել ճշգրիտ տուեալներով։
❖ Գրել լաւ շարադրուած գրութիւն մը՝ երջանկութեան մասին։

Կարդա >>
Դրական Հաղորդակցութիւն

Դրական Հաղորդակցութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել շինիչ եւ վիրաւորական խօսքերու տարբերութիւնը։
❖ Բացատրել վիրաւորական խօսքերուն յուզական եւ հոգեբանական ազդեցութիւնը անհատներուն վրայ։
❖ Թուել վիրաւորական խօսքերու կանխարգիլման եւ անոնց դէմ պայքարելու ձեւեր։
❖ Կիրարկել վարուելակերպային եւ արտայայտութիւններու փափկանկատ եւ ուշադիր ընթացք՝ դրական եւ կարեկից միջավայր մը ստեղծելու միտումով։

Կարդա >>
Դերբայներ

Դերբայներ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ դերբայներն ու անոնց տեսակները։
❖ Դերբայներ գործածելով մտքեր արտայայտել եւ գրաւոր նախադասութիւններ կազմել։
❖ Նախադասութիւններուն մէջ ճանչնալ դերբայական դարձուածքները եւ կարենալ զանոնք վերածել ստորադաս նախադասութիւններու։

Կարդա >>
Գրաւոր Արտայայտութիւն

Գրաւոր Արտայայտութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել իրողութիւն եւ կարծիք տեսակէտ յղացքները։
❖ Զատորոշել վերեւ նշուած երկու յղացքները։
❖ Հաւաստի աղբիւրներէ տեղեկութիւններ քաղել։
❖ Քննական մօտեցում ցուցաբերել որեւէ տեղեկութեան, որուն դէմ յանդիման կը գտնուի։
❖ Կարծիք արտայայտող գրութիւն մը շարադրել։

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած