Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն

Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն
5
(1)

Դասանիւթ․- Գիտական/Առողջապահական
Նիւթ․- Մարզանք եւ Սիրտի Առողջութիւն
Տարիք․- 14-15
Պատրաստող ուսուցիչ․- Լիւսի Տօնիկեան Գույումճեան
Ե-նամակ` lucy.kouyoumjian@hayavant.com

Հիմնաւորում․-
Պատանիներու մօտ ֆիզիքական առողջութեան ճիշդ հասկացողութիւն կերտելու համար յատուկ անդրադարձ պէտք է կատարել մարզանքին եւ անոր ունեցած բարերար ազդեցութեան։ Այս դասին նպատակն է մանրամասնօրէն խօսիլ ֆիզիքական աշխուժութեան եւ սրտանօթային հիւանդութիւններու կանխարգիլման միջեւ գտնուող կապին մասին, որպէսզի աշակերտները քաջալերուին ըլլալ ֆիզիքապէս աւելի աշխոյժ և իրենց առօրեայ կեանքէն առնուազն մէկ ժամ տրամադրեն մարզանքի՝ միեւնոյն ժամանակ դադար առնելով իրենց ելեկտրոնային գործիքներէն։

Նպատակակէտեր․-
Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել սիրտին պաշտօնը։
❖ Շօշափելով գտնել բազկերակը։
❖ Չափել սիրտի զարկերու/ կծկումներու կշռոյթը։
❖ Բանաձեւել փորձարկելի վարկած մը։
❖ Փորձեր կիրարկել տուեալներ ստանալու համար։
❖ Վերլուծել գտած տուեալները։
❖ Բանաւոր ձեւով ներկայացնել իր տուեալները։
❖ Բացատրել սիրտին, արեան եւ շնչառութեան միջեւ կապը։
❖ Զարգացնել խմբային աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Եզրակացնել թէ ինչո՛ւ մարզիկներու սիրտի զարկերու/ կծկումներու կշռոյթը նուազ կ՛ըլլայ քան սովորական անձինը։
❖ Ինքնարժեւորում մը կատարել իր սորվածին փորձառութեան։


Ամբողջ դասը և անոր կապուած յաւելուածները տեսնելու և ներբեռնելու համար անվճար արձանագրուէ՛ այս հարթակին։


Որքա՞ն օգտակար էր այս դասանիւթը

Գնահատելու համար, սեղմէ աստղերը

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Բաժնեկցի՛ր:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած

Այլ Դասանիւթեր

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։