Թափօններու Վերամշակում

Թափօններու Վերամշակում
5
(1)

Դասանիւթ․- Արհեստագիտութիւն / Գիտութիւն
Նիւթ․- Թափօններու Վերահսկում
Տարիք․- 14-15
Պատրաստող ուսուցիչ․- Լիւսի Տօնիկեան Գույումճեան
Ե-նամակ՝ lucy.kouyoumjian@hayavant.com

Հիմնաւորում․-
Մարդկային գործունէութենէ յառաջացած թափօնները բազմաթիւ վտանգներ կը ներկայացնեն մեր շրջակայ միջավայրին, առողջութեան եւ բարեկեցութեան։ Թափօններու վերահսկումը (waste management) կը պահանջէ մեր գործուն մասնակցութիւնը։
Այս դասին ընդմէջէն, պատանիները կը գիտակցին, թէ երբ իրենք որդեգրեն թափօնները վերամշակելու սկզբունքը, անոնք կրնան ո՛չ միայն մեղմել վտանգները, այլ նաեւ՝ ճանապարհը հարթել յաջորդ սերունդներուն համար աւելի մաքուր, առողջ եւ կայուն ապագայի մը դիմաց։

Նպատակակէտեր․-
Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝
❖ Սահմանել թափօն բաոը։
❖ Թուել տարբեր ձեւեր տարբեր տեսակի թափօններէ ձերբազատելու։
❖ Զարգացնել լսողական աշխատանքի հմտութիւնները։
❖ Զարգացնել խմբային աշխատանքի հմտութիւնները։ (Յաւելուած 1)
❖ Զարգացնել իր քննական միտքը։
❖ Մշակել թափօնները ըստ տեսակի բաժնելու ծրագիր մը։
❖ Առաջարկել գաղափարներ՝ նուազեցնելու համար թափօններու քանակը։
❖ Մշակել ծրագիր մը, որ լուծում կ՚առաջադրէ թափօններու վերաբերող այժմէական հարցի մը։
❖ Իր սորվածը գործնական ձեւով կիրարկել առօրեայ կեանքէն ներս։


Ամբողջ դասը և անոր կապուած յաւելուածները տեսնելու և ներբեռնելու համար անվճար արձանագրուէ՛ այս հարթակին։


Որքա՞ն օգտակար էր այս դասանիւթը

Գնահատելու համար, սեղմէ աստղերը

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Բաժնեկցի՛ր:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած

Այլ Դասանիւթեր

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։