Բարդ Նախադասութիւն

Բարդ Նախադասութիւն
0
(0)

Դասանիւթ․- Հայերէն
Նիւթ․- Բարդ նախադասութիւն
Տարիք․- 14-15 տարեկան
Նախապէս իւրացուցած գիտելիք․- Պարզ նախադասութիւն
Պատրաստող ուսուցիչ․- Թալին Օրտողլեան
Ե-նամակ talin.ordoghlian@hayavant.com

Հիմնաւորում․-
Այս դասը անհրաժեշտ կը նկատուի, որովհետեւ՝
• Աշակերտները պէտք է անդրադառնան բարդ
նախադասութիւններու գործածութեան անհրաժեշտութիւնը հայերէնով արտայատուելու։
• Անոնք ընդհանրապէս կը խուսափին բարդ
նախադասութիւններ գործածելէ, թէ՛ բանաւոր, թէ՛ գրաւոր արտայայտութիւններու մէջ եւ իրենց միտքերը արտայայտելու համար կը բաւարարուին պարզ եւ կարճ նախադասութիւններով։

Նպատակակէտեր․-
Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Զանազանել պարզ եւ բարդ  նախադասութիւնները։
• Գիտնալ բարդ նախադասութեան մասերը իրարու
միացնելու ձեւերը (շաղկապ, յարաբերական դերանուն, կէտադրական նշան)
• Ճանչնալ բարդ նախադասութեան տեսակները
(համադասաական եւ ստորադասական)։
• Կազմել բարդ նախադասութիւններ։
• Բանաւոր ու գրաւոր արատայայտութեան մէջ գործածել բարդ նախադասութիւններ։


Ամբողջ դասը և անոր կապուած յաւելուածները տեսնելու և ներբեռնելու համար անվճար արձանագրուէ՛ այս հարթակին։


Որքա՞ն օգտակար էր այս դասանիւթը

Գնահատելու համար, սեղմէ աստղերը

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Բաժնեկցի՛ր:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած

Այլ Դասանիւթեր

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։