Գրաւոր Արտայայտութիւն

Գրաւոր Արտայայտութիւն
5
(1)

Դասանիւթ․- Հայերէն
Նիւթ․- Գրաւոր արտայատութիւն՝ Իրողութիւն/Կարծիք
Տարիք․- 13-15
Պատրաստող ուսուցիչ․- Թալին Օրտողլեան
Ե- նամակ՝ talin.ordoghlian@hayavant.com

Հիմնաւորում․-
Կեանքի մէջ ամէն մարդ կրնայ իր կարծիքը ունենալ որեւէ նիւթի կամ հարցի մասին։ Երբեմն սակայն այդ անձնական տեսակէտները կը ներկայացուին իբրեւ հաստատ ու անժխտելի իրողութիւններ։ Կարեւոր է ուրեմն, որ աշակերտներ հասկնան, թէ կարծիքները անպայման իրողութիւններ չեն եւ թէ անոնք կրնան փոփոխութեան ենթարկուիլ։

Պատանիին կազմաւորման մէջ կարեւոր է, որ ան տարբերէ եւ զանազանէ կարծիքները իրողութիւններէն, որովհետեւ իր առօրեայ պրպտումներուն ընթացքին, ան յաճախ կը հանդիպի իբրեւ իրողութիւն ներկայացուած այլազան տեղեկութիւններու, որոնք անպայմանօրէն փաստարկուած իրականութիւններ չեն։ Հետեւաբար, կարծիքը իրողութենէն զատորոշելով՝ պատանին քննական մօտեցում կ՚ունենայ հարցերուն։

Նպատակակէտեր․-
Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել իրողութիւն եւ կարծիք/տեսակէտ յղացքները։
❖ Զատորոշել վերեւ նշուած երկու յղացքները։
❖ Հաւաստի աղբիւրներէ տեղեկութիւններ քաղել։
❖ Քննական մօտեցում ցուցաբերել որեւէ տեղեկութեան, որուն դէմ յանդիման կը գտնուի։
❖ Կարծիք արտայայտող գրութիւն մը շարադրել։


Ամբողջ դասը և անոր կապուած յաւելուածները տեսնելու և ներբեռնելու համար անվճար արձանագրուէ՛ այս հարթակին։


Որքա՞ն օգտակար էր այս դասանիւթը

Գնահատելու համար, սեղմէ աստղերը

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Բաժնեկցի՛ր:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած

Այլ Դասանիւթեր

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացի

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճանչնալ Անանիա Շիրակացիի կեանքը ու ներկայացնել անոր գործունէութեան հիմնական մարզերը:
❖ Յստակ պատկերացում ունենալ Շիրակացիի աշխարհահայեացքին մասին:
❖ Արժեւորել Անանիա Շիրակացիին գործն ու ձեռքբերումները՝ իբրեւ Է. դարու գիտնական:

Հրապարակախօսութիւն

Հրապարակախօսութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ հրապարակախօսութեան կամ խօսք/ելոյթ մը պատրաստելու արդիւնաւէտ ձեւերը։
• Իր միտքերը լաւ ձեւով բանաձեւել եւ յստակօրէն ներկայացնել։
• Աւելի հանգիստ խօսիլ հանրութեան առջեւ։
• Ընտրել ճիշդ ոճն ու պատշաճ կեցուածքը նիւթի մը
ներկայացման ընթացքին։

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
▪ Բացատրել Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան պատմական հանգրուանները:
▪ Նշել այդ օրերու Հայաստանի դիմագրաւած դժուարութիւնները:
▪ Ճանչնալ շրջանի աշխարհագրութիւնը:
▪ Վերլուծել շրջանի ժողովուրդներուն որդեգրած քաղաքական ուղղութիւնը:
▪ Նմանութիւններ գտնել այդ օրերու պատահած դէպքերուն եւ մերօրեայ իրադարձութիւններուն միջեւ։
▪ Արժեւորել Արամ Մանուկեանի վճռական պատգամն ու անոր անդրադարձը հայութեան ճակատագրին վրայ:
▪ Թուել 1918ի երեք ճակատամարտերուն եւ անոնց հրամանատարներուն անունները:
▪ Արժեւորել Առաջին Հանրապետութեան կարեւոր նշանակութիւնը հայ ժողովուրդին համար:
▪ Նշել եւ բացատրել նորանկախ Հայաստանի դժուարութիւնները:

Անտառահատում

Անտառահատում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-

❖ Ստուգաբանել եւ սահմանել անտառահատում բառը ։ ❖ Թուել ծառերու կարեւորութիւնը ներկայացնող ազդակներ։
❖ Քննարկել անտառահատումէ յառաջացած հետեւանքները։
❖ Ցուցաբերել ստեղծագործական/գեղարուեստական աշխատանքի հմտութիւններ։
❖ Ցուցաբերել բանաւոր ներկայացումի հմտութիւններ։
❖ Առաջարկել միջոցառումներ կամ նախաձեռնութիւններ՝ մեղմացնելու/կանխարգիլելու համար անտառահատումի երեւոյթը։
❖ Քննական մօտեցումի օգտագործումով արծարծել անտառահատումի երեւոյթին կապուած բոլոր նիւթերը։