Դասանիւթեր - Hayavant

Իրապաշտ Գրականութիւն

Իրապաշտ Գրականութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ճիշդ պատասխանել հատուածին առնչուած հարցումներու։
❖ Գտնել հատուածին մէջ ներկայացուած հիմնական ընկերային հարցը։
❖ Կարդալ եւ դասընկերներուն ներկայացնել հայ գրականութենէն այլ հատուածներ, որոնք ընկերային հարցեր կ՚արծարծեն։
❖ Թուել ժամանակակից ընկերութեան ընկերային հարցեր։ (5 հարց)
❖ Ընտրել գտած հարցերէն մէկը, քննել եւ յարմար լուծում առաջարկել։
❖ Եզրակացնել, որ ընկերային հարցերը ամէն ժամանակի եւ ամէն ընկերութեան մէջ գոյութիւն ունին։
❖ Զարգացնել արդիւնաւէտ խմբային աշխատանք տանելու հմտութիւնը։

Կարդա >>
Թմրամոլութիւն

Թմրամոլութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ՝
❖ Թուել թմրեցուցիչներու՝ ըստ ծագումի՝ երեք խումբերը ։
❖ Թուել երեք տուեալներ, որոնց հիման վրայ նիւթ մը իբր թմրեցուցիչ կը դասուի։
❖ Թուել թմրեցուցիչներու երեք հետեւանքներ, որոնք ազդեցութիւն կ՚ունենան ջղային համակարգին վրայ։
❖ Նշել թմրեցուցիչէ յառաջացած առնուազն երեք վտանգներ։
❖ Առաջարկել նախազգուշական քայլեր հեռու մնալու թմրեցուցիչի գործածութենէ։
❖ Զարգացնել արդիւնաւէտ խմբային աշխատանք տանելու հմտութիւնը։

Կարդա >>
Ընկերասիրութիւն

Ընկերասիրութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել ընկերասիրութիւն յղացքը:
❖ Թուել եւ սահմանել լաւ ընկեր մը ըլլալու յատկութիւնները:
❖ Տալ ընկերասիրութեան օրինակներ եւ գործնապէս արտայայտել զանոնք:

Կարդա >>
«Զարթօնք»

«Զարթօնք»

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Ներկայացնել Մախլուտօ և Արաբօ ֆետայիներն ու անոնց գործերը։
❖ Թուել եւ ներկայացնել ութ հայկական տեղանուններ։
❖ Զարգացնել բանաւոր արտայայտութեան մտիկ ընելու հմտութիւնը։

Կարդա >>
Գիտաերեւակայական Գրական Սեռի Ծանօթացում

Գիտաերեւակայական Գրական Սեռի Ծանօթացում

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
❖ Սահմանել «գիտաերեւակայական գրականութիւն» յղացքը։
❖ Ծանօթանալ արդի գիտաերեւակայական
գրականութեան «հայր»երուն (Ժիւլ Վեռն, Հըրպըրթ
Ուէլզ)։
❖ Զանազանել գիտականը երեւակայականէն։
❖ Կարենալ բացատրել, թէ ապագային, գիտական նոր նուաճումները ինչպիսի՛ ազդեցութիւն պիտի ունենան մարդկութեան վրայ։
❖ Հայերէն բառամթերքով արտայայտուիլ
գիտաերեւակայական նիւթի մը մասին։

Կարդա >>
Բռնութիւն

Բռնութիւն

Դասի աւարտին աշակերտը պիտի կարենայ.-
❖ Սահմանել բռնութիւն բառին եւ երեւոյթին իմաստը:
❖ Թուել եւ սահմանել բռնութիւն նկատուող արարքները:
❖ Թուել եւ բացատրել ճիշդ եւ սխալ արարքներ, որոնք
կրնան պատահիլ աշակերտներու առօրեայ կեանքին մէջ:

Կարդա >>
Բարդ Նախադասութիւն

Բարդ Նախադասութիւն

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Զանազանել պարզ եւ բարդ  նախադասութիւնները։
• Գիտնալ բարդ նախադասութեան մասերը իրարու
միացնելու ձեւերը (շաղկապ, յարաբերական դերանուն, կէտադրական նշան)
• Ճանչնալ բարդ նախադասութեան տեսակները
(համադասաական եւ ստորադասական)։
• Կազմել բարդ նախադասութիւններ։
• Բանաւոր ու գրաւոր արատայայտութեան մէջ գործածել բարդ նախադասութիւններ։

Կարդա >>
Բառագիտութիւն

Բառագիտութիւն

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Ճանչնալ «բան» արմատ բառին տարբեր իմաստները։
• Բացատրել իմաստը «բան» արմատով կազմուած բառերու։
• «Բան» արմատով կազմուած բառեր գործածել
նախադասութիւններու մէջ։
• «Բան» արմատով կազմուած բառեր ճիշդ տեղերը գործածել։

Կարդա >>
Հայկական Առածներ / Ասոյթներ

Հայկական Առածներ / Ասոյթներ

Դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Գիտակցիլ, որ իւրաքանչիւր մանուկ ունի իրաւունքներ:
• Արժեւորել մանուկներու իրաւունքներու գոյութեան անհրաժեշտութիւնը:
• Թուել եւ բացատրել հիմնական տասը իրաւունքներ:
• Մշակել եւ ծրագրել քայլեր՝ առնչուած մանուկներու իրաւունքներու կիրարկումին:

Կարդա >>
Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս Աղօթել

Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս Աղօթել

Այս դասի աւարտին, աշակերտը պիտի կարենայ․-
• Սահմանել աղօթք բառը։
• Արտասանել Տէրունական աղօթքը եւ բացատրել անոր
իմաստը։ (Գրաբար եւ աշխարհաբար)
• Բացատրել թէ ինչո՛ւ կարեւոր է աղօթքը։
• Նշել թէ ինչո՛ւ, ինչպէ՛ս եւ որո՛ւ կ՚աղօթենք։

Կարդա >>

Ընկերային Ցանցեր

Օգտագործուած